اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۷٬۰۸۱ تا ۶۷٬۰۹۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
39358ام البنیننوباغیجغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد86نامشخص
39360عباسپالاشجغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد86نامشخص
39738محمدجوادعبدالهیمهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد86نامشخص
39963جعفرقلیراهبمهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد86نامشخص
40216شادیرخشان پورمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته86نامشخص
40364افشانپزشکیانمهندسی معماریکارشناسی ارشد86نامشخص
41542سید جوادموسویامور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشد87نامشخص
43844بهشادفیضیمهندسی پزشکی بالینیکارشناسی87نامشخص
50459حمزهنصرالهیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی88نامشخص
56596صدیقرئیسیمهندسی صنایع - مهندسی صنایعدکتری تخصصی72نامشخص