اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
9163مریمرفیعیعلوم تغذیهکارشناسی79/
9491مریملشکری زادهعلوم اقتصادی - برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادیکارشناسی ارشد79/
9993علیناظمیمهندسی عمران - مهندسی زلزلهکارشناسی ارشد79/
10265اصغررضاپوریان قهفرخیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی79/
10422مهدیخدائیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی79/
10467محمدرضابختیاریزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی79/
11373علیرضامرادیمهندسی انرژیکارشناسی ارشد80/
11754امیرغبرائیمهندسی مواد - سرامیککارشناسی80/
12002آیداخانمحمدی کلخورانزبان و ادبیات فرانسهکارشناسی80/
12126مهسانوروزیمهندسی شیمیکارشناسی80/