نوع پیوند 

    سایت سازمان مرکزی
    http://iau.ac.ir/
    دانشکده الهیات و فلسفه
    http://philosophy.srbiau.ac.ir/fa/
    دانشکده تخصصی پزشکی
    http://medical.srbiau.ac.ir/fa/
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
    http://law.srbiau.ac.ir/fa/
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
    http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/56/Default.aspx
1 2 3 4 5 6
دانشکده ها
نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 47911
44845147-8
44845144-5
44865179-82
نمابر : 44867141 44869442
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.    طراحی وب سایت: A.C.A CO