فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیومواددکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت مهندسی نفت (مخازن هیدرو کربوری)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - زلزلهکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت صنعتی - مدیریت عملکردکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیبرنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مهندسی مالیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت کشاورزی - مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیمدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - نانو فناوریکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم هادکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت منابع خاک - پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاککارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیباستان شناسی دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع - تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمدکترای تخصصی