لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریمعماریدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوا فضا - جلوبرندگیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - فرآورشکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیتوسعه روستائی - مدیریت توسعهکارشناسی ارشد
دانشکده فیزیکدانشکده فیزیکفیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع - اتوماسیوندکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - فیزیولوژی واصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای وعطریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی معدندکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات سیستمکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - راه و ترابریدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - مرتع و آبخیزداریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد - شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه علمدکترای تخصصی