قابل توجه دانشجویان مشمول

تعداد بازدید:۴۸۵

"دانشجویان مشمول جهت انتخاب واحد می بایست ابتدا به دانشکده مراجعه نموده و پس از دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به دریافت و تحویل فرم معافیت تحصیلی به دانشکده اقدام نمایند."


۲ رای