شماره تلفن های پاسخگو به دانشجویان

۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۰ کد خبر : ۷۳۵۵ اطلاعیه ها تیکرها دانشگاه
تعداد بازدید:۵۹۱۷۹

شماره تماس دانشکده های تابعه در خصوص پاسخگویی به سوالات دانشجویان

 

 

آقای ذهتاب

 

۴۴۴۷۴۳۱۹

دانشکده مهندسی پزشکی

آقای وطن پرست

۴۴۸۶۸۵۴۱-۷

داخلی ۴۱۲۸۳

 

دانشکده مواد

 

 

آقای کوهی همپا

خانم معتمدی

 

۴۴۸۶۸۵۳۶-۶۰

داخلی ۴۰۲۱۱

داخلی ۴۱۱۰۱

 

دانشکده نفت و گاز

 

آقای نیکویی (مدیر آموزش)

آقای موسوی مدنی (آموزش)

خانم اخوان (دانشجویی)

آقای بدخشان (پژوهشی)

آقای موزونی (پیگیری آموزشی)

۵۹ -۴۴۸۶۸۵۲۶

داخلی ۴۰۰۸۰

داخلی ۴۰۰۸۰

داخلی ۴۰۰۷۷

داخلی ۴۰۰۷۵

داخلی ۴۰۰۷۸

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

آقای محبی

آقای صادقی

حوزه دانشجویی و فرهنگی

حوزه مالی

 

۴۴۸۶۸۴۱۶

۴۴۸۶۸۴۱۷

۴۴۸۶۸۴۱۹-۲۰

۴۴۸۶۸۴۲۳

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

 

 

حوزه آموزش رشته برق

حوزه آموزش رشته کامپیوتر

حوزه آموزش رشته فناوری اطلاعات و مکاترونیک

امور پژوهشی

امور دانشجویی و فرهنگی

۴۴۸۶۸۵۵۹ الی ۴۴۸۶۸۵۳۶

۴۴۸۶۸۶۳۵ الی ۴۴۸۶۸۶۰۷

 

۴۰۰۵۷

۴۰۰۵۹

۴۰۰۵۶

 

۴۰۰۵۲

۴۰۰۵۴

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آقای موسوی (تلفن خانه)

خانم اشراقی (کارشناس آموزش)

آقای محمودی (کارشناس آموزش)

آقای حسین نیکوئی (رئیس امورآموزشی)

خانم نظری (مسئول امور دانش آموختگان)

خانم عابدینی (اموردانشجویی وفرهنگی)

خانم مامندی (مسئول امور پژوهشی)

آقای عدولی (امور عمومی و پشتیبانی)

آقای ملکی (مسئول دفتر ریاست)

۴۴۴۰۶۰۴۸-۴۴۴۵۰۶۰۶-۴۴۴۵۰۷۰۷

داخلی ۲۷۶

داخلی ۲۱۰

۴۴۴۷۶۴۳۶ داخلی ۲۱۲

۴۴۴۰۵۳۲۷ داخلی ۲۰۰

۴۴۴۰۹۱۰۱ داخلی ۲۲۵

داخلی ۲۳۱

۴۴۴۱۸۷۶۱ داخلی ۲۱۴

۴۴۴۰۷۰۷۹ داخلی ۲۰۶

 

دانشکده زبان و ادبیات

 

 

آقای دراقچیان

 

۴۴۸۶۵۲۱۶

 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

خانم پژوهیده

۴۴۸۶۹۷۰۱-۴

 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 

 

آقای حمزه (آموزش)

آقای نصراله زاده (آموزش)

آقای اسدی (پژوهش)

خانم گودرزی (دانشجویی فرهنگی)

خانم شهرستانی (دفتر ریاست)

 

۴۴۸۶۸۵۳۶-۴۵

داخلی ۴۱۲۳۱

داخلی ۴۱۲۲۸

داخلی ۴۱۲۳۷

داخلی ۴۱۲۲۰

داخلی ۴۱۲۱۸

 

دانشکده دامپزشکی

 

آقای حکیمی (مدیر آموزش)

خانم نعمتی (آموزش)

آقای عبدی (فرهنگی دانشجویی)

خانم زارعیان (پایان نامه)

۴۴۸۶۵۵۰۰

۴۴۸۶۵۶۶۶

۴۴۸۶۵۶۶۶

۴۴۸۶۵۳۵۱

 

دانشکده الهیات و فلسفه

 

 

آقای باقری (آموزش)

آقای شکوری (آموزش)

آقای حمزه (پژوهش)

خانم عبدالوهابی (پژوهش)

آقای خاری (دانشجویی)

۴۴۸۶۱۶۸۲

۵۴۲۴

۵۴۰۷

۵۴۱۹

۵۴۲۰

۵۴۰۴

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

خانم خدادادی

آقای کریم نژاد

۴۴۸۶۸۵۳۰-۴۰

داخلی ۴۰۰۴۹

داخلی ۴۰۰۵۷

دانشکده علوم پزشکی

آقای محمدزاده

۴۴۸۶۵۳۰۰

 

رئیس اداره عمومی ساختمان علوم پایه

 

 

آقای درستی (آموزشی)

خانم یوسفی (امتحانات)

آقای امان خانی (کمیسیون و شورا)

آقای بیگلری (هیات علمی)

 

۴۴۸۶۵۵۱۵

۴۴۸۶۵۴۶۴

۴۴۸۶۵۴۹۴

۴۴۸۶۵۲۰۲

معاونت آموزشی (ثبت نام، انتخاب واحد، امتحانات، کمیسیون آموزش)

آقای شبابی (امور مشمولین وظیفه عمومی)

آقای دولت آبادی و یوسفی (نقل و انتقالات)

آقای دولو (فارغ التحصیلان)

آقای طاهری (فارغ التحصیلان)

۴۴۸۶۵۲۸۲

۴۴۸۶۵۱۳۲

۴۴۸۶۵۶۳۶

۴۴۸۶۵۱۲۶

 

امور دانشجویی (مشمولان، فارغ التحصیلان، نقل و انتقالات، تغذیه)

 

 

خانم رادین مجد

 

 

۴۴۸۶۵۱۶۱

 

اداره امور بین الملل

 

خانم علیزاده، آقای نجفی

 

۴۴۸۶۹۶۵۱

فیزیک پلاسما

آقای صادق پور

آقای حسن زاده (آموزشی)

آقای احرابی (دانشجویی)

 

۴۴۸۶۸۵۳۷-۴۱

داخلی ۴۰۳۱۲

داخلی ۴۰۱۰۹

داخلی ۴۰۱۰۸

دانشکده علوم و فنون دریایی

آقای خواجوی

آقای داوطلب

 

۴۴۸۶۵۷۹۷

۴۴۸۶۵۷۷۷

 

دانشکده علوم پایه

 

آقای ابراهیم زاده وخانم رسولی نژاد (آموزشی)

آقای شیرزاد و اسحاق (آموزشی)

آقای خاری (دانشجویی)

آقای قاسمی (دبیرخانه)

آقای داودی (دفتر ریاست)

آقای دکتر هاشمیان (معاونت دانشکده)

 

۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰

داخلی ۴۰۰۳۳

داخلی ۴۰۰۲۴

داخلی ۴۰۰۲۷

داخلی ۴۰۰۳۰

داخلی ۴۰۰۳۲

داخلی ۴۰۰۳۵

 

دانشکده مکانیک و هوافضا

 

 

 

آقای حقیقت (آموزشی)

آقای دهقانی و غفارنژاد (آموزش)

آقای بهنیاو کمرئی (آموزش)

آقای خوشدل (آموزش)

آقای دادرس (آموزش)

آقای تهرانی (پژوهش)

آقای مطوائی (پژوهش)

آقای شفیعی (مالی)

 

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳

داخلی ۵۵۳۰

داخلی ۵۵۳۳

داخلی ۵۵۲۰

داخلی ۵۵۰۹

داخلی ۵۵۱۹

داخلی ۵۵۹۳

داخلی ۵۵۹۴

داخلی ۵۱۷۲

دانشکده محیط زیست و انرژی

 

 

آقای آل آقا و خانم یوسفلی (آموزشی)

خانم پورجباری و نراقی (دانشجویی فرهنگی)

 

۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰

داخلی ۴۰۰۸۶

داخلی ۴۰۳۰۹

دانشکده هنر و معماری

 

آقای خوشدل

۴۴۸۶۸۴۶۸

 

مجتمع آزمایشگاهی

 

آقای تاج آبادی

 

۴۴۸۶۸۵۳۰-۶۰

داخلی ۴۰۰۴۴

دانشکده صنایع غذایی

خانم سلیمانی

۴۴۸۶۹۸۳۲

روابط عمومی

آقای مهندس بهرامی (ارتباط با صنعت)

آقای مهندس خسروی (تجهیزات و آزمایشگاهها)

آقای موسوی (پشتیبانی پایان نامه)

آقای حجازی فر (انتشارات و کتب)

آقای طاهری (امور پژوهشی)

آقای فردوسی زاده (باشگاه پژوهشگران جوان)

خانم حمیدیان (کتابخانه و مرکز اسناد علمی)

 

 

۴۴۸۶۵۱۵۱

۴۴۸۶۵۱۳۸

 

۴۴۸۶۵۱۴۳

۴۴۸۶۵۲۹۰

۴۴۸۶۵۱۹۰

۴۴۸۶۷۱۷۴ داخلی ۵۲۷۸

 

۴۴۸۶۷۱۵۳ داخلی ۵۳۰۹

 

 

معاونت پژوهشی

 

خانم حمزه

استفاده از بسته اینترنت دانشگاه 

درخواست ایمیل

۴۴۸۶۷۲۹۰-۴۴۸۶۱۶۸۱-۲

۵۲۹۳

۵۲۸۸-۵۲۸۶-۵۲۸۹

۵۲۸۱

 

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

آقای قاسم پور

۴۴۸۶۵۳۵۷

 

ستاد شاهد و ایثارگر

 

 


۳۳۵ رای