بیمه مازاد بر درمان دانشگاه سال ۱۳۹۶(قابل توجه کارکنان واحد)

۱۵ آبان ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۸ کد خبر : ۸۷۰۶ دانشگاه
تعداد بازدید:۷۰۲

 

احتراماً، به اطلاع همکاران عضو بیمه مازاد درمان دانشگا ه می رساند که در صورت داشتن هزینه از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ با تکمیل مدارک ذیل به اداره کارگزینی و رفاه کارکنان مراجعه نمایند.

* مدارک لازم جهت دریافت خسارت از صندوق مازاد درمان دانشگاه برای هزینه های پاراکلینیکی انجام شده:

۱- تکمیل نمونه برگ ۱۱۷/۵۳ (دانلود نمونه برگ)

۲- دستور مهر شده پزشک معالج در دفترچه تامین اجتماعی مبنی بر انجام هزینه پاراکلینکی انجام شده

۳- اصل رسید دریافت وجه مرکز تشخیصی، درمانی یا پزشک معالج ممهور به مهر

۴- تصویر نتیجه و گزارش هزینه پاراکلینیکی انجام شده

۵- کپی واضح از صفحه اول آخرین دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار

 

*مدارک لازم جهت دریافت خسارت از صندوق مذکور برای هزینه های دندانپزشکی

۱- تکمیل نمونه برگ ۱۱۷/۵۳

۲- گزارش کارهای انجام شده در سربرگ پزشک متخصص مربوطه (سربرگ دارای تاریخ، مهرپزشک متخصص و نشانی کامل باشد)

۳- تکمیل کامل نمونه برگ شماره ۱۳۷/۱۶ (دانلود نمونه برگ)

۴- کپی واضح از صفحه اول آخرین دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار

*تذکرات:

۱- طبق تبصره ۲ ماده ۲، استفاده از هزینه های دندانپزشکی برای هر یک از اعضا صرفاً یکبار در سال امکانپذیر بوده و برای دفعات بعد قابل پرداخت نمی باشد.

۲- نظر به اینکه مهلت ارسال مدارک توسط واحد برای سازمان مرکزی حداکثر یک ماه بعد از انجام هزینه می باشد، لازم است اعضای صندوق حداکثر یک هفته پس از تاریخ صورت حساب، مدارک را جهت بررسی به اداره کارگزینی ورفاه کارکنان تحویل نمایند.

۳- به رسیدهای المثنی و دارای باقی مانده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

باتشکر: اداره کارگزینی ورفاه کارکنان


۱ رای