اخبار - آرشیو

جذب ۳۲ طرح سرمایه‌گذاری در واحد علوم و تحقیقات طی یکسال اخیر / / مشارکت واحد علوم و تحقیقات در طرح های بزرگ با کشورهای جهان

جذب ۳۲ طرح سرمایه‌گذاری در واحد علوم و تحقیقات طی یکسال اخیر / / مشارکت واحد علوم و تحقیقات در طرح های بزرگ با کشورهای جهان

مشارکت در طرحهای بزرگ تعریف شده با کشورهای جهان از جمله دستاوردهای نشست مشترک واحد علوم و تحقیقات با رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بوده است.