اخبار

مسئول کانون بسیج اساتید واحد علوم و تحقیقات منصوب شد

مسئول کانون بسیج اساتید واحد علوم و تحقیقات منصوب شد جدید گالری

با صدور حکمی از سوی دکتر مجتبی زارعی، رئیس بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، دکتر حمید سلیمانی مهر به عنوان مسئول کانون بسیج اساتید این واحد دانشگاهی معرفی و منصوب ...