اخبار

قارچ‌کش زیستی مبتنی بر نانو ذرات سبز توسط محققان واحد علوم و تحقیقات اختراع شد

قارچ‌کش زیستی مبتنی بر نانو ذرات سبز توسط محققان واحد علوم و تحقیقات اختراع شد

قارچ‌کش زیستی مبتنی بر نانو ذرات سبز و با هدف کنترل یکی از مهمترین عوامل بیماری‌زای گیاه گوجه فرنگی و ارتقا سطح دفاع سیستمیک میزبانی (SAR)، توسط پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات اختراع شد.