اخبار تصویری

ارتقای نمودار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت چابک سازی، پاسخگویی و تفویض اختیار به استان ها
دکتر طهرانچی در واحد مشهد مطرح کرد

ارتقای نمودار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت چابک سازی، پاسخگویی و تفویض اختیار به استان ها

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی عصر امروز به ریاست دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب