اخبار تصویری

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی واحد علوم و تحقیقات راه‌اندازی مجدد شد

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی واحد علوم و تحقیقات راه‌اندازی مجدد شد

با تأکید دکتر رضا مسعودی رئیس واحد علوم و تحقیقات برای بازسازی دستگاه‌های آزمایشگاهی، سومین دستگاه آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات با نام دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) راه‌اندازی مجدد شد.

ادامه مطلب