مدیر کل اداره روابط عمومی

1513400954-photo-2017-12-16-08-38-44.jpgنام و نام خانوادگی: نیما شایان

رشته تحصیلی: تحقیق در ارتباطات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد