مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر صحافی

مدرک تحصیلی: دکتری