ریاست واحد


 دکتر علی عباسپور طهرانی فرد

تحصیلات : دکتری مهندسی انرژی هسته ای

مرتبه علمی: استاد 

پست الکترونیکی: ravabetsr@srbiau.ac.ir