ریاست واحد

 

دکتر رضا مسعودی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک (نوری)

عنوان دانشگاهی: استاد

پست الکترونیکی: riasat@srbiau.ac.ir