ریاست واحد


دکتر فرهاد رهبر

 

رشته تحصیلی: اقتصاد نظری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی