جشن دانش آموختگان


‌‌

 


قابل توجه دانش آموختگان گرامی؛

ظرفیت ثبت نام در جشن دانش آموختگی (شهریور ۱۳۹۶) تکمیل شد.

لذا، خواهشمند است از واریز هرگونه وجه به حساب واحد جهت شرکت در جشن خودداری گردد.

ستاد برگزای جشن دانش آموختگی واحد علوم و تحقیقات

(اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی)


فرم حضور در جشن دانش آموختگان سال ۱۳۹۶


اسامی شرکت کنندگان در جشن دانش آموختگی (اسفند ۹۵)