اداره کل حوزه ریاست

 

 

مدیر کل حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر مجید قدسی حسن آباد
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار