اداره کل حوزه ریاست

 

 

مدیر کل حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر سید یعقوب زراعت کیش
رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی: دکتری