اداره کل حوزه ریاست

 

 

مدیر کل حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر سید بابک فرزانه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

پست الکترونیک: manager@srbiau.ac.ir