اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

 

 

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید بابک فرزانه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک: manager@srbiau.ac.ir

فرم درخواست ملاقات

پرسش خود را مطرح کن