یادداشت های تفاهم و موافقتنامه های بین المللی

یادداشت های تفاهم و موافقتنامه های همکاری واحد با

دانشگاه ها و سازمانهای بین المللی

مسئول اجرایی در واحد

۱

قصد نامه همکاری با دانشگاه فولرتون کالیفرنیا - آمریکا

دانشکده محیط زیست و انرژی

۲

قصدنامه همکاری با دانشگاه میشیگان غربی - آمریکا

دانشکده فنی و مهندسی

۳

موافقتنامه تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه لودز – لهستان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۴

موافقتنامه تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه ورشو- لهستان

دانشکده علوم پایه

۵

یادداشت تفاهم با دانشگاه آلزاس شمالی - فرانسه

دانشکده فنی و مهندسی

۶

یادداشت تفاهم با مدرسه عالی فنی کبک ( ETS ) - کانادا

دانشکده مواد

۷

یادداشت تفاهم با انیستیتو پلی تکنیک تولوز - فرانسه

دانشکده محیط زیست و انرژی

۸

یادداشت تفاهم با دانشگاه متروپولیتن لندن - انگلستان

دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

۹

یادداشت تفاهم با دانشگاه علوم انسانی بیشکک- قرقیزستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

۱۰

قصد نامه همکاری با دانشگاه پاریس ۱ پانتیئون سوربن - فرانسه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۱۱

یادداشت تفاهم با دانشگاه پیتشتی رومانی

دانشکده فنی و مهندسی

۱۲

یادداشت تفاهم با سازمان اسکان بشر سازمان ملل ( UN- Habitat )

دانشکده معماری و شهرسازی

۱۳

موافقتنامه همکاری با یونسکو – کرسی یونسکو

دانشکده محیط زیست و انرژی

۱۴

یادداشت تفاهم با دانشگاه استونگر نروژ

دانشکده محیط زیست و انرژی

۱۵

یادداشت تفاهم با آکادمی علوم جیانگشی چین

دانشکده مهندسی مواد

۱۶

یادداشت تفاهم با دانشگاه نبریجا اسپانیا

دانشکده فنی و مهندسی

۱۶

یادداشت تفاهم با فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیک

دانشکده برق و کامپیوتر