یادداشت های تفاهم و موافقتنامه های بین المللی

یادداشت‌های تفاهم و موافقتنامه‌های همکاری واحد با

دانشگاه‌ها و سازمانهای بین المللی

مسئول اجرایی در واحد

۱

قصد نامه همکاری با دانشگاه فولرتون کالیفرنیا - آمریکا

دانشکده محیط زیست و انرژی

۲

قصدنامه همکاری با دانشگاه میشیگان غربی - آمریکا

دانشکده فنی و مهندسی

۳

موافقتنامه تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه لودز – لهستان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۴

موافقتنامه تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه ورشو- لهستان

دانشکده علوم پایه

۵

یادداشت تفاهم با دانشگاه آلزاس شمالی - فرانسه

دانشکده فنی و مهندسی

۶

یادداشت تفاهم با مدرسه عالی فنی کبک ( ETS ) - کانادا

دانشکده مواد

۷

یادداشت تفاهم با انیستیتو پلی تکنیک تولوز - فرانسه

دانشکده محیط زیست و انرژی

۸

یادداشت تفاهم با دانشگاه متروپولیتن لندن - انگلستان

دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

۹

یادداشت تفاهم با دانشگاه علوم انسانی بیشکک- قرقیزستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

۱۰

قصد نامه همکاری با دانشگاه پاریس ۱ پانتیئون سوربن - فرانسه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۱۱

یادداشت تفاهم با دانشگاه پیتشتی رومانی

دانشکده فنی و مهندسی

۱۲

یادداشت تفاهم با سازمان اسکان بشر سازمان ملل ( UN- Habitat )

دانشکده معماری و شهرسازی

۱۳

موافقتنامه همکاری با یونسکو – کرسی یونسکو

دانشکده محیط زیست و انرژی

۱۴

یادداشت تفاهم با آکادمی علوم جیانگشی چین

دانشکده مهندسی مواد

۱۵

یادداشت تفاهم با دانشگاه نبریجا اسپانیا

دانشکده فنی و مهندسی

۱۶

یادداشت تفاهم با فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیک

دانشکده برق و کامپیوتر

۱۷ تفاهم نامه همکاری فی مابین واحد و مدرسه عالی نفت و گاز IFP فرانسه دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
۱۸ تفاهم نامه همکاری فی مابین واحد و دانشگاه علوم کاربردی سوئیس دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
۱۹ موافقتنامه فی مابین واحد و دانشگاه لودز لهستان در چارچوب برنامه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا کلیه دانشکده‌های مربوطه
۲۰

تفاهم نامه فی مابین واحد و مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی سازمان ملل (UNIDORIT)

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
۲۱ موافقتنامه فی مابین واحد و دانشگاه ورشو لهستان در چارچوب برنامه اراسموس اتحادیه اروپا واحد
۲۲ موافقتنامه با دانشگاه پورکین جمهوری چک در چارچوب برنامه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست