مشاورین ریاست واحد


مشاور ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر کامران محمدخانی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی

مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار