دفتر حقوقی

سرپرست دفتر امور حقوقی

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف پاشایی