دفتر حقوقی

مشاور عالی در امور حقوقی و تشکیلات

نام و نام خانوادگی: دکتر سید حسین طباطبائی