مدیر کل امور بین الملل

مدیر کل امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا غفارزاده
رشته تحصیلی: مطالعات توسعه شهری
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار