قائم مقام ریاست واحد

دکتر قاسم عموعابدینی

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی

مدرک تحصیلی: دکتری