سایر مراکز تحقیقاتی

 • مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی
 • مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی
 • مرکز تحقیقات علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • مرکز تحقیقات صنایع بالادستی نفت و گاز
 • مرکز تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی
 • مرکز تحقیقات هسته ای
 • مرکز تحقیقات توسعه مواد مهندسی
 • مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین مهندسی برق
 • مرکز تحقیقات سبک زندگی سالم
 • مرکز تحقیقات شبکه های مخابراتی، کامپیوتری و صنعتی
 • مرکز تحقیقات زمین شناسی پزشکی