راهنمای آزمون جامع

 

 

 

پشتیبانی فنی سایت واحد و سیستم جامع آموزشی در ساعات اداری (8 الی 14:30):

 ۴۴۸۶۹۸۸۳ - ۴۴۸۶۱۶۸۱ - ۴۴۸۶۷۱۶۴ - ۴۴۸۶۷۱۶۵  - ۴۴۸۶۱۶۷۵ - ۴۴۸۶۷۲۸۸ - ۴۴۸۶۱۶۷۷ - ۴۴۸۶۷۲۹۰ - ۴۴۸۶۷۳۴۰ - ۴۴۸۶۹۴۳۵ - ۴۴۸۶۷۳۴۴۴۴۸۶۱۶۸۲

 

در ساعات غیر اداری:

روز تاریخ تلفن های پشتیبانی
یکشنبه ۶/۲ ۴۴۸۶۹۸۸۳ - ۴۴۸۶۷۳۴۰
دوشنبه ۶/۳ ۴۴۸۶۷۳۴۴ - ۴۴۸۶۷۲۹۰
سه شنبه ۶/۴ ۴۴۸۶۱۶۷۷ - ۴۴۸۶۷۲۸۸ - ۴۴۸۶۱۶۸۲
چهارشنبه ۶/۵ ۴۴۸۶۹۸۸۳ - ۴۴۸۶۷۳۴۰
پ‍نجشنبه ۶/۶ ۴۴۸۶۷۳۴۴ - ۴۴۸۶۷۲۹۰
سه شنبه ۶/۱۱ ۴۴۸۶۱۶۷۷ - ۴۴۸۶۷۲۸۸ - ۴۴۸۶۱۶۸۲

 

 


شماره تماس مسئولین دانشکده ها جهت پاسخگویی

 

جدول حضور کارشناسان و روسای ادارات امور آموزشی دانشکده های تابعه در طول هفته

 

توجه : دانشجویان گرامی حتما نرم افزار AnyDesk را بر روی سیستم خود نصب کنند تا در صورت مشکل، پشتیبانان فنی بتوانند به شما کمک نمایند. (دانلود نرم افزار)