مدیرکل تربیت بدنی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا سارنگ
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی