شیوه نامه محاسبه و پیش بینی نحوه هزینه کرد اعتبارات فعالیت های فرهنگی و اجتماعی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی _ پیوست 1 _ پیوست 2 21 تیر 94