آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست ایمیل دانشجویاناداره پورتال و توسعه
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
راهنمای مدیر سامانه مجلاتاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم جهت ارسال پرونده فارغ التحصیلی (برای همکاران دانشکده)فرم دانشجویی
فرم بازخرید مرخصیاداری
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی - پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم ارزیابی طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم اشتراک مجله بین المللی معماری و شهرسازیاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم اشتراک نشریه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزیاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم اشتراک فصلنامه بین المللی مطالعات زبان انگلیسیاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم اشتراک مجله جستارهای فلسفیاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم اشتراک فصلنامه مطالعات مدیریت شهریاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم اشتراک فصلنامه مطالعات مالی،حسابداری و مدیریتاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم اشتراک فصلنامه فیزیک ایراناداره انتشارات علمی -مجلات
فرم اشتراک پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامیاداره انتشارات علمی -مجلات
دوازدهمین جشنواره پژوهشگران برتر وزارت علومفرم پژوهشی
طرحنامه ویژه کرسی های نقددفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم مجوز خروج از کشوراداره امور پژوهشی
فرم جمع آوری اطلاعات آزمایشگاهها و کارگاههای شعبمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم اشتراک فصلنامه IJMBRاداره انتشارات علمی -مجلات