جلسات دفاع ارشد و دکتری

نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ موضوع
مهدی نادعلیدکتر سیدمحمد سید حسینیکارشناسی ارشدعمران99/07/13‫تحلیل و ارزیابی فنی و اقتصادی تاثیر بکارگیری روش های آرام سازی ترافیک برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات در شهرهای شلوغ(مطالعه موردی-خیابان فارابی شهرستان آستارا)
مانی سجادیدکتر میثم فداییدکتریعمران99/07/16مطالعه عددی اثر بهسازی خاک بر عملکرد لرزه ای سیستم های خاک-سازه با در نظرگیری تسلیم خاک و بلندشدگی فونداسیون
موژان اکبریدکتر احد باقرزادهکارشناسی ارشدعمران99/08/10‫مدل سازی عددی تغییرشکل های بدنه و پی سد نگارستان
غفور احمدخان بیگیناصر منصور شریفلو- غلامرضا جهانفرنیادکتریفنی مهندسی1399/6/17ارائه یم مدل جامع برای تحلیل اثرات اقتصادی بهبود ایمنی نیروگاه
نیلوفریزدانی احمدآبادیمحسن خردمند- امیر چرخیکارشناسی ارشدفنی مهندسی1399/6/22بازیابی عناصر با ارزش از محلول فروشویی لجن مس
هومن داستانیغلامرضا جهانفرنیاکارشناسی ارشدفنی مهندسی1399/6/22طراحی حفاظ بیولوژیکی برای راکتور
احمد علی توکلی بادینیلوفر اصلاحی- مهدی ورسه ایکارشناسی ارشدفنی مهندسی1399/6/17ارزیابی عوامل اثرگذار بر کاهش خطر آتش سوزی کارخانجات ریسندگی
فاطمه امانیابوسعید رشیدی- نیلوفراصلاحیکارشناسی ارشدفنی مهندسی1399/6/17تکمیل ضد میکروب پارچه پنبه ای با استفاده از نانو
مهرداد حامدی نژادحسین ربی- داریوش سرداریدکتریفنی مهندسی1399/6/23محاسبه فاکتور افزایش دوز در هسته سلول
پویان دولتیساراالهیاری بیککارشناسی ارشدفنی مهندسی1399/6/24مدلسازی عددی انتشارپساب پتروشیمی دربندرعسلویه و ارائه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲٬۰۴۷ مورد.