اخبار

۱۲۸ مقاله نمایه شده در ISI  توسط دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات

۱۲۸ مقاله نمایه شده در ISI توسط دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات جدید

۱۲۸ مقاله نمایه شده درISI  و ۱۷۶ مقاله علمی _ پژوهشی توسط استادان و دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و طی یکسال گذشته ارائه شد.