اخبار

نیازسنجی جهت تخصیص خوابگاه دانشجویی در واحد علوم و تحقیقات آغاز شد

نیازسنجی جهت تخصیص خوابگاه دانشجویی در واحد علوم و تحقیقات آغاز شد جدید

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات جهت بررسی و سنجش کمی دانشجویان این واحد که نیاز به خوابگاه دانشجویی برای نیمسال دوم ۱۴۰۰ و نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ دارند، فرآیند ...

واحد علوم و تحقیقات و سازمان متخصصین و مدیران ایران تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند

واحد علوم و تحقیقات و سازمان متخصصین و مدیران ایران تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند

تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و سازمان متخصصین و مدیران ایران با هدف بهره‌مندی از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری به امضاء رسید.