آرشیو اخبار

دکتر میرزاده:

دکتر میرزاده:

دنیای پیشرفته از ترکیب دانشگاه و صنعت هم عبور کرده‌ و به تلفیق دانشگاه، اقتصاد و حکومت رسیده‌است