آرشیو اخبار

جذب اعضای هیات علمی و راه اندازی بیش از 15 گرایش جدید در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات

جذب اعضای هیات علمی و راه اندازی بیش از 15 گرایش جدید در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات

دکتر رحمانی خبر داد: - راه اندازی بیش از 15 گرایش جدید در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات - جذب اعضای هیات علمی جدید در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات