آرشیو اخبار

دروس تدریس شده توسط اساتید مدعو

دروس تدریس شده توسط اساتید مدعو

به اطلاع اساتید محترم تمام وقت و نیمه وقت واحد می رساند لیست عناوین دروسی که در نیمسالهای اول 94-93 الی دوم 95-94 توسط اساتید مدعو تدریس گردیده، در لینک های زیر قابل رویت می ...