آرشیو اخبار

مجله تاریخ و تمدن اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سامانه ارزشیابی مجلات وزارت‌ علوم حائز رتبه ب شد

مجله تاریخ و تمدن اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سامانه ارزشیابی مجلات وزارت‌ علوم حائز رتبه ب شد

فصلنامه علمی –پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی واحد علوم و تحقیقات از زمان رتبه بندی مجلات توسط وزارت علوم حائز رتبه B بوده است. در سال ۹۸ و به رغم تغییرات جدی در سامانه ارزشیابی ...