آرشیو اخبار

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرد

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرد

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی دماوند (سربندان ) واحد علوم و تحقیقات و اتحادیه انجمن‌های علوم گیاهپزشکی ایران با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری و در ...