قابل توجه ثبت نام کنندگان در مراسم جشن دانش آموختگی واحد علوم و تحقیقات