اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

 

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر مجید قدسی حسن آباد

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: manager@srbiau.ac.ir

پرسش خود را مطرح کن