مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

آدرس وب سایت: http://zlc.srbiau.ac.ir

 

ردیف

نام آزمایشگاه

۱

آزمایشگاه تخصصی ۱

۲

آزمایشگاه تخصصی ۲

۳

آزمایشگاه تخصصی ۳

۴

آزمایشگاه تخصصی ۴

۵

آزمایشگاه تخصصی ۵

۶

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد (شیمی)

۷

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد (میکروبیولوژی)

۸

آزمایشگاه اپتیک

۹

آزمایشگاه باغبانی

۱۰

آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

۱۱

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

۱۲

آزمایشگاه حشره شناسی

۱۳

آزمایشگاه زراعت

۱۴

آزمایشگاه صنایع غذایی

۱۵

آزمایشگاه شیلات

۱۶

آزمایشگاه علوم دامی

۱۷

آزمایشگاه عمومی

۱۸

آزمایشگاه ژنتیک

۱۹

آزمایشگاه شیمی آلی

۲۰

آزمایشگاه کشت بافت

۲۱

آزمایشگاه نماتد شناسی

۲۲

آزمایشگاه بیولوژی دریا

۲۳

آزمایشگاه بیولوژی

۲۴

آزمایشگاه بیوشیمی

۲۵

آزمایشگاه زیست شناسی جانوری

۲۶

آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی

۲۷

آزمایشگاه شیمی معدنی

۲۸

آزمایشگاه شیمی تجزیه

۲۹

آزمایشگاه شیمی فیزیک

۳۰

آزمایشگاه میکروبیولوژی

۳۱

آزمایشگاه تکنولوژی مواد غذایی

۳۲

آزمایشگاه شیمی

۳۳

آزمایشگاه عمومی ۱

۳۴

آزمایشگاه عمومی ۳

۳۵

آزمایشگاه عمومی ۴

۳۶

آزمایشگاه عمومی ۵

۳۷

آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

۳۸

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

۳۹

آزمایشگاه شیمی عمومی

‌‌‌‌