آزمایشگاه های دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 

ردیف

نام آزمایشگاه

۱

آزمایشگاه آلودگی هوا و صدا

۲

آزمایشگاه انرژی

۳

آزمایشگاه آب و فاضلاب

۴

آزمایشگاه هیدرولیک دریا

۵

آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی

۶

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و زیست شناسی دریا

۷

آزمایشگاه پایلوت تکنولوژی دریا

۸

آزمایشگاه چوب و کاغذ