فیش حقوقی

همکاران گرامی، جهت رویت فیش حقوق خود به وب سایت https://sajed.iau.ir مراجعه نموده و پس از ورود به سامانه ساجد،  قسمت (ساجد / ورود از خارج از سازمان )را انتخاب کنید.

حال به آرشیو فیش های حقوقی خود دسترسی دارید.