فیش حقوقی

جهت رویت فیش حقوق خود به وب سایت https://sajed.iau.ir مراجعه نموده و پس از ورود به سامانه ساجد،  قسمت (ساجد / ورود به سامانه )را انتخاب کنید.

حال به آرشیو فیش های حقوقی خود دسترسی دارید.