سایر مراکز تحقیقاتی

  • مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی
  • مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی
  • مرکز تحقیقات علوم و مهندسی صنایع غذایی
  • مرکز تحقیقات صنایع بالادستی نفت و گاز
  • مرکز تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی
  • مرکز تحقیقات توسعه مواد مهندسی
  • مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین مهندسی برق
  • مرکز تحقیقات سبک زندگی سالم
  • مرکز تحقیقات شبکه های مخابراتی، کامپیوتری و صنعتی