آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم جابه جایی اموال بین تحویل گیرندگانمالی
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی (خرداد ۹۸)اداره امور پژوهشی
فهرست نشریات دارای امتیاز(شهریور ۹۷)اداره امور پژوهشی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی) ۹۸/۳/۸اداره امور پژوهشی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتدوین پایان نامه
استعلام وضعیت حقوق و مزایامالی
فرم بازدید دانشجوییفرم دانشجویی
مراحل تشکیل پرونده و تقاضانامه دریافت کارت اعتباری بانک ملیمالی
تخفیف ازدواج دانشجوییآئین نامه های دانشجویی
فرم تخفیف ازدواج دانشجوییفرم دانشجویی
تخفیف چند دانشجوییفرم دانشجویی
فرم اموال اضافی - فرسوده و اسقاطیمالی
فرم تحویل اموال IT به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتمالی
آئین نامه نقل و انتقالاتآئین نامه های دانشجویی
فرمهای درخواست جایزه مقالاتاداره امور پژوهشی
فرم ارسال اسناد جهت بیمه دانا ۱۳۹۹-۱۴۰۰اداری
فرم درخواست هزینه مازاد درمان دندانپزشکی 1395اداری
فرم درخواست لوازم مورد نیاز آزمایشگاه/کارگاهمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پژوهشی
کانون های دانشجوییآئین نامه های فرهنگی