بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشی