آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه ارجاع به مقالات مجلهاداره انتشارات علمی - مجلات
پشتیبانی و تشویق ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایراندفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
تبیین وتفکیک وظایف مراجع ذیربط در خصوص انتشار مجلات وکتب علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
پرسشنامه نشریات عمومیاداره انتشارات علمی - مجلات
پرداخت حق الزحمه مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه عضویت در هیأت تحریریه مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه تشویقی مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه برنامه توسعه کیفی دانشگاه برای مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه امتیاز مقالات در مجلات دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه امتیاز پژوهشی مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه ارسال مدارک مجلات برای اخذ رتبه از وزارتیناداره انتشارات علمی - مجلات
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی و فرمهای مربوطهاداره انتشارات علمی - کتب
بخشنامه اخذ رتبه مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
آیین نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
اولویت های جدید انتشار مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
اساس نامه مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISCاداره انتشارات علمی - مجلات
نمایه نشریات در SIDاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه حق الزحمه مسئولین مجلات علمی - پژوهشی وزارتین و ISIاداره انتشارات علمی - مجلات
ارسال مجلات ISCاداره انتشارات علمی - مجلات