آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره انتشارات علمی - مجلات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)اداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه چاپ و ارسال منظم نشریات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوریاداره انتشارات علمی - مجلات
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه نظارت دقیق مسئولین و معاونین پژوهش و فناوری واحد ها بر چاپ منظم مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه معرفی سایت Journal.msrt.irاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه استانداردسازی مجلات مطابق با آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشوراداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه دسترسی به (SCI ) و ( JCR)اداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه حق الزحمه مجلات علمی غیر فارسیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه متمم تفاهم نامه با SIDاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه نحوه اعطای امتیازات پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه فرآیند اخذ امتیاز پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه رعایت بندهای شش گانه برای ارسال مدارک به وزارت علوماداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه نمایه کردن مجلات در پایگاه های معتبر بین المللیاداره انتشارات علمی - مجلات
حق الزحمه داوری مقالات در مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
نحوه داوری مقالات مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
گرنت معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری به مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
رتبه مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
حداقل الزامات کیفی برای اعتبار بخشی به مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات