آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پشتیبانی و تشویق ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایراندفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
بخشنامه حق الزحمه طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم قرارداد طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
منشور و موازین اخلاق پژوهشدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعاتدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
متمم آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی